Skogtjenester

Vi leverer trefelling, vegetasjonsrydding, skogrydding, skogsdrift, flishogging, linjerydding, tømmerhogst, tomterydding, veikanthogst 

Skogrydding: Vi utfører tomterydding, rydding av skog på tomteområder, trefelling og vegetasjonsrydding
Vegetasjonsrydding: Vi utfører vegetasjonsrydding
Vegetasjonsrydding, veikant, åkerkant, innmark. Tomterydding, fliser opp hele tomten. Flisfyringsanlegg, hogger flis og leverer til gårdsbruk o.l
Fjerning av skog i eksisterende og nye kraftlinjer/gater
Vi grøfter i inn og utmark og tilbyr sporpussing etter skogsdrift samt vi bygger lettere skogsveier.
Vi har bred kompetanse på skogsdrift. Vi leverer hogst, fremkjøring av tømmer og tilbyr skogsrådgivnig.